Servis kompresorjev in ostale opreme

Pošljite povpraševanje za servis Vašega kompresorja
Izvajamo servis vijačnih, batnih in turbo kompresorjev znamk:

Ingersoll Rand Power System Remeza
Aerius Atlas Copco Gardner Denver
Compair Kaeser Ceccato
Fini Bottarini Boge
Demag Mattei in ostali.

servisHPE d.o.o. je servisno orientirano podjetje, ki vzdržuje vse tipe kompresorjev. V servisu deluje 10 zaposlenih in dva v tehnični podpori. V sklopu rednih servisnih pregledov izvajamo postopke, ki nudijo visoko raven naših storitev in posledično nižje stroške vzdrževanja in obratovanja. Te storitve izvajamo že več let, kar pomeni da imamo izkušnje o strojih in o njihovi uporabi, pravočasno odkrijemo napake in ne izvajamo posegov glede na časovne intervale proizvajalca, ki so običajno kratki, ampak glede na rezultate analize. Izvajamo meritve in preglede z naprednimi vibracijskimi sondami, infrardečimi kamerami in ultrazvočnimi detektorji, kar zagotavlja optimalno diagnostiko strojev.
Obratovanje kompresorjev je vitalnega pomena za proizvodnjo večine industrijskih podjetij, zato s preventivnim vzdrževanjem minimiziramo stroške obratovanja kot tudi možnost potencialnih izpadov. Poleg rednega servisa izvajamo tudi generalna popravila kompresorjev, vijačnih blokov, turbinskih kompresorjev, itd.  Izvajamo tudi energetske preglede delovanja kompresorske postaje, z izdelavo predlogov za energetsko optimizacijo.

POTEK VZDRŽEVANJA

Potek vzdrževanja

REDNI SERVISNI PREGLEDI

SPM analiza vijačnih blokov

Meritve SPM se izvajajo s posebno napravo, ki je bila razvita posebej za meritve stanja ležajev v vijačnih blokih kompresorjev.

SPM meritve na terenu

SPM meritve Sklop vsebuje merilnik vibracij SPM in programski paket, ki hrani, analizira in prikazuje rezultate teh meritev. Smisel meritev je v preventivnemu vzdrževanju vijačnega bloka kompresorja. Meritve se izvajajo pri vsakem rednem servisu naprave in sčasoma se pokaže trend teh meritev, ki, dokler so v mejah normale, kažejo na normalno stanje ležaja. Poročila o rednih pregledih ležajev kompresorja nam nudijo tudi dokaz o rednih servisnih pregledih v slučaju zavarovalniškega povračila stroškov ali uveljavitev garancijskih pogojev naprave.

Odstopanja v meritvi tako navzgor (močnejše vibracije) kot navzdol (šibkejše vibracije) kažejo na možnost nepravilne izrabe ali iztrošenosti ležaja. V takem primeru je v kratkem potreben večji poseg v stroj (generalno popravilo).

Prednosti teh meritev so v tem, da se lahko generalno popravilo predhodno najavi (brez nenapovedanih izpadov in okvar) in sicer takrat, ko je to dejansko potrebno, in ne le  pri empirično določenih časovnih intervalih, ko so morda ležaji še v dobrem stanju.

Ultrazvočne analize vijačnih blokov in motorjev ter vibracijske analize vijačnih blokov in motorjev

Meritev vibracij ležajev v ultrazvočnem spektru lahko izvajamo tudi kot dopolnilno meritev SPM meritvam.

ultrazvocne_meritve_vijacnih_blokovUltrazvočna analiza vijačnega bloka Meritev vibracij s pomočjo detektorja ultrazvočnega valovanja poteka drugače kot SPM meritev. Poleg absolutne vrednosti hrupa ležajnega mesta, ki se izpiše kot vrednost na zaslonu detektorja ter primerja s preteklimi meritvami na istem mestu, izvajalec meritve tu dejansko posluša vibracije preko slušalk, ki predvajajo vibracije ultrazvočnega spektra pri frekvencah, ki jih človeško uho lahko zazna.

S časom je lahko izvajalec meritev dovolj izkušen, da odkrije napake, ki jih SPM metoda ne zmore. Izkušen izvajalec teh meritev lahko odkrije napake, kot so pomanjkanje maziva v ležajih, preveč maziva v ležajih (kar je prav tako nevarno za ležaje) ter zdrsavanje ležajnega obroča v ohišju. Z enako napravo se lahko odkriva tudi kavitacija v črpalkah, puščanje oz. nepravilno delovanje ventilov batnih kompresorjev in strojev itd.

Termovizijski pregledi vijačnih blokov, elektromotorjev, elektroomar, hladilnikov, ventilov in mnogo več….

Termovizijski pregledi kompresorjev

Analize olja

Naliza olja na - postopekNaliza olja na - poročilo

Kritični dejavniki vzdrževanja

 • Zgodnje zaznavanje bližajoče se okvare
 • Zmanjšanje urgentnega korektivnega vzdrževanja tudi do 40% -> nižji stroški vzdrževanja
 • Racionalna poraba rez.delov / potroš.materiala (zgodovina = optimalni intervali pregl.)
 • Produktivna poraba delovnega časa:
 • Osredotočenje na analizo informacij in ne iskanje podatkov
 • Podatki na voljo, ko jih potrebujemo
 • Manj papirne administracije, prepisovanja
 • Z uporabo mobilne naprave 20% prihranek časa
 • Zajem dobrih praks in izkušenj
 • Pomembne informacije,kjer so potrebne
 • Delo predhodnika, opozorila in navodila za delo, dokumentacija (zapiski, vezalne sheme, fotografije….)

SPLOŠNI POGOJI SERVISA

 • SPLOŠNI POGOJI SERVISA

 • Splošni pogoji se nanašajo na razmerje med izvajalcem in naročnikom servisa ali popravila. Izvajalec je podjetje HPE, ki izvaja servis. Naročnik je stranka, ki podpiše delovni nalog.

  • NAROČILO SERVISA

  Ob začetku del je potrebno izpolniti delovni nalog.  Priloga delovnega naloga so splošni pogoji servisa. S podpisom delovnega naloga naročnik potrdi strinjanje s servisom in splošnimi pogoji. Naročnik s podpisom dovoli testiranje in servisiranje opreme navedene na delovnem nalogu.

  • DELOVNI NALOG

  Ob naročilu servisa izvajalec vnese vsa predvidena dela v delovni nalog. V primeru, da se med izvajanjem servisa ugotovi, da je potrebno opraviti še večja dodatna dela mora izvajalec pred pričetkom del pridobiti soglasje naročnika. Zadostuje soglasje pridoljeno po telefonu ali ustno kar vodja servisa ali vodja del na terenu vpiše v delovni nalog, naročnik pa to s podpisom potrdi.

  • PREVZEM ODGOVORNOSTI ZA NAPRAVE KI SO PREDMET SERVISA

  Izvajalec na delovnem nalogu označi vse poškodbe ali napake in naredi fotografijo naprave pred in po servisu. Izvajalec v času servisa do predaje naprave, ki se izvede s podpisom delovnega naloga odgovarja za napravo in za vso škodo, ki nastane na napravi do predaje. Izvajalec ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane na drugih predmetih, v proizvodnji ali ljudeh.

  • OCENA STROŠKOV SERVISA

  Če naročnik zahteva oceno stroškov servisa je izvajalec oceno dolžan izdelati. Brezplačna ocena stroškov v obliki ponudbe je približen izračun stroškov, izdelan na osnovi časovnih normativov za storitve in cen predvidenih  rezervnih delov, brez fizičnega posega v napravo. Če naročnik zahteva točno in za izvajalca obvezujočo oceno stroškov in je za to potreben fizičen poseg v napravo, je v primeru da do popravila ne pride izvajalec dolžan plačati stroške posega v napravo.

  • IZVAJANJE SERVISA

  Izvajanje servisa se običajno izvaja na lokaciji naprave pri naročniku, v primeru posebnih del pa se napravo odmontira in dostavi na popravilo v prostore izvajalca. Delo se izvaja skladno z naročili navedenimi v delovnem nalogu. Izvajalec se zavezuje dela opraviti v skladu s pravili stroke in v predvidenih časovnih okvirih. Po izvedenem servisu izvajalec opravi preizkusno obratovanje na lokaciji naročnika, ki se zaključi s podpisom delovnega naloga.

  V primeru da se med izvajanjem servisa pokaže potreba po dodatnih delih, ki niso zajeta na delovnem nalogu, je izvajalec dolžan o tem nemudoma obvestiti  naročnika, ki mora dodatna dela odobriti. V primeru, da naročnik dodatna dela zavrne, izvajalec pa meni, da naprava ne more obratovati zanesljivo in lahko celo ogroža ljudi, mora na to izrecno opozoriti naročnika, ob predaji pa to opozorilo zabeležiti na delovnem nalogu in na računu. Izvajalec se tako zavaruje pred morebitno odgovornostjo za škodo, ki bi nastala kot posledica neizvedenih del.

  Pri zamenjavi rezervnih delov je izvajalec dolžan naročniku izročiti tudi zamenjane dele, razen v primeru, da se zamenjujejo deli ki so še v garanciji. V izjemnih primerih po predhodnem soglasju, izvajalec zamenjane rezervne dele prevzame in jih uniči v skladu s predpisi. Izvajalec pa na delovnem nalogu označi, da naročnik zamenjanih delov ne želi prevzeti.

  • GARANCIJSKI POGOJI ZA REZERVNE DELE

  Za vse originalne rezervne dele (nove in obnovljene) in vgrajene v napravo s strani izvajalca velja poleg zakonsko zagotovljenega jamstva še 6 mesečna garancija ne glede na število obratovalnih ur naprave. Rok garancije prične teči z dnevom izvedbe ter izdajo računa. Naročnik lahko uveljavlja garancijo na osnovi plačanega predloženega računa. V primeru da je garancija opravičena izvajalec opravi  brezplačno zamenjavo rezervnega dela skupaj s stroški popravila.

  Garancije naročnik ne more uveljavljati v naslednjih primerih:

  če se nadomestni del ali celotna naprava ne uporablja skladno z navodii proizvajalca, ali so bile na delu ali napravi izvedene spremembe, ki niso pooblaščene od izvajalca če so bili originalni rezervni deli zamenjani z rezervnimi delu drugih proizvajalcev če se napravo uporablja izven delovnih pogojev oz. v nasprotju z navodii proizvajalca če je prišlo do okvare zaradi neupoštevanja pravil o vzdrževanju

  • PREVZEM NAPRAVE

  Izvajalec se obvezuje, da bo v okviru svojih možnosti izvedel popravilu v dogovorjenem času od dneva podpisa delovnega naloga. Izvajalec mora v primeru podaljšanja servisa o tem telefonsko ali pisno obvestiti naročnika. Naročnik se obvezuje, da bo napravo prevzel v roku 3 dni od obvestila, da je naprava pripravljena za prevzem. Po preteku tega roka se šteje, da je naprava prevzeta in se izstavi račun.

  • PLAČILO SERVISA

  Izvajalec istavi račun ko je delo zaključeno. Račun zapade v plačilo ob naročnikovem prevzemu popravljene naprave, razen če ni dogovorjeno drugače. Opravljena dela se obračunajo skladno s porabljenim časom, ki je zapisan na delovnih nalogih, dela v delavnici izvajalca ali njegovih kooperantov se obračunajo skladno s časovnimi normativi in porabljenim časom,. Rezervni deli se obračunajo skladno s cenikom rezervnih delov.

  Do plačila računa ima izvajalec pridržno pravico na napravi, ki je bila predmet servisa. Izvajalec lahko od naročnika izterja plačilo računa po veljavnih zakonih in predpisih o izvršbi.

  • VAROVANJE OPREME IN PODATKOV

  Izvajalec se obvezuje, da bo varoval vse podatke pridobljene v času servisa.